Branch Name: 
Aqaba
Branch Location: 
Rasheed St. - Opposite to Abu Shakra